vedieť

1(mať vedomosť) čo, o čom know sth, about sth, (byť si vedomý) be aware of sth

Viete... (na úvod)
You know...
juː nəʊ
Vieš čo...
I'll tell you what..., You know what...
aɪl tεl juː wɒtˌ juː nəʊ wɒt
Čo ja viem.
Don't ask me., No idea., Ask me another., (hovor.) Search me.
dəʊnt ɑːsk miːˌ nəʊ aɪˈdɪəˌ ɑːsk miː əˈnʌðəˌ sɜːtʃ miː
Nevie sa, či...
It is not known if...
ɪt ɪz nɒt nəʊn ɪf
Neviem, (ako)...
I don't know (how)...
aɪ dəʊnt nəʊ (haʊ)
Dám vám vedieť.
I'll let you know.
aɪl lεt juː nəʊ
Vieš to určite?
Do you know it for sure?
dʊ juː nəʊ ɪt fə ʃʊə?
Nevedel som o tom.
I didn't know about it.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ əˈbaʊt ɪt
Neviete niečo o...?
Do you know anything about...?
dʊ juː nəʊ ˈεnɪˌθɪŋ əˈbaʊt?
Rád by som vedel...
I'd like to know..., I wonder...
aɪd laɪk tə nəʊˌ aɪ ˈwʌndə
Ja som to vedel!
I knew it!
aɪ njuː ɪt!
Mal som vedieť, že to urobíš.
I might have known you'd do it.
aɪ maɪt hæv nəʊn juːd dʊ ɪt
Keby to tak vedela!
If (only) she knew!
ɪf (ˈəʊnlɪ) ʃɪ njuː!
Pokiaľ viem...
As far as I know..., For all I know...
əz fɑː əz aɪ nəʊˌ fə ɔːl aɪ nəʊ
Jeden nikdy nevie.
One never knows., You never know.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː ˈnεvə nəʊ
Tak aby si vedel...
Just for your information...
dʒʌst fə jɔːˌɪnfəˈmeɪʃən
Daj o sebe vedieť! (ozvi sa)
Let me hear from you!
lεt miː hɪə frɒm juː!
Daj mi vedieť, keď...
Let me know when...
lεt miː nəʊ wεn
Nevie, čí je. (je zmätený)
He is totally lost.
hɪ ɪz ˈtəʊtəlɪ lɒst
Vieš si s tým rady?
Do you know how to deal with it?, Can you handle it?
dʊ juː nəʊ haʊ tə diːl wɪθ ɪt?ˌ kən juː ˈhændl ɪt?

2(ovládať, dokázať) čo can (do) sth, be able to do sth, be good at sth

Vieš to?
Can you do it?
kən juː dʊ ɪt?
Vie čítať?
Can he read?
kən hɪ riːd?
Ešte nevie písať.
He can't write yet.
hɪ kɑːnt raɪt jεt
Viete po anglicky?
Can you speak English?
kən juː spiːk ˈɪŋglɪʃ?
Neviem plávať!
I can't swim!
aɪ kɑːnt swɪm!
Vie to veľmi dobre. (je v tom dobrý)
He's really good at it.
hiːz ˈrɪəlɪ gʊd æt ɪt
Ukáž, čo vieš.
Show what you can do.
ʃəʊ wɒt juː kən dʊ
Vôbec to neviem. (nejde mi to)
I am very bad at it.
aɪ əm ˈvεrɪ bæd æt ɪt
S deťmi to vie.
She has a way with kids., She's good with kids.
ʃɪ hæz ə weɪ wɪθ kɪdzˌ ʃiːz gʊd wɪθ kɪdz
Vie sa pekne naštvať.
He can get pretty mad/angry.
hɪ kən gεt ˈprɪtɪ mæd/ˈæŋgrɪ
Viem si predstaviť, čo sa stane.
I can imagine what will happen.
aɪ kən ɪˈmædʒɪn wɒt wɪl ˈhæpn
Vieš si to predstaviť?
Can you imagine that?
kən juː ɪˈmædʒɪn ðæt?
Nevie to pochopiť.
He can't/is unable to understand it.
hɪ kɑːnt/ɪz ʌnˈeɪbl təˌʌndəˈstænd ɪt
Vie v tom chodiť.
He knows the ropes.
hɪ nəʊz ðə rəʊps