vďaka

komu/čomu thanks to sb/sth, (pre) because of sth/sb

Srdečná vďaka!
Thanks a lot!
θæŋks ə lɒt!
Vďaka tomu, že...
Thanks to the fact that...
θæŋks tə ðə fækt ðæt
Vďaka svojim skúsenostiam...
Thanks to one's experience
θæŋks tə ɪkˈspɪərɪəns
Vďaka jeho dobrej vôli...
Thanks to his good will...
θæŋks tə hɪz gʊd wɪl