varovať

koho pred čím warn sb of/against/about sth, caution sb against sth

Varujem ťa.
I warn you.
aɪ wɔːn juː
Varoval ho, aby to nerobil.
He warned him not to do it.
hɪ wɔːnd hɪm nɒt tə dʊ ɪt
Niekto ho musel varovať.
Somebody must have tipped him off.
ˈsʌmbədɪ mʌst hæv tɪpt hɪm ɒf
Varoval som ťa, ale nechcel si ma počúvať.
I warned you, but you wouldn't listen.
aɪ wɔːnd juːˌ bət juː ˈwʊdnt ˈlɪsn
bez varovania
without warning
wɪˈðaʊt ˈwɔːnɪŋ