úzky

narrow, (tesný) tight, close

sukňa mi je úzka.
The skirt is too tight for me.
ðə skɜːt ɪz tuː taɪt fə miː
Dostal sa do užšieho výberu.
He was shortlisted.
hɪ wɒz ˈʃɔːtˌlɪstɪd
Úzko spolupracujeme s...
We co-operate closely with...
wiː kəʊˈɒpəˌreɪt kləʊslɪ wɪθ
To spolu úzko súvisí.
It is closely related.
ɪt ɪz kləʊslɪ rɪˈleɪtɪd
Zahnali nás do úzkych.
They cornered us., They boxed us in.
ðeɪ ˈkɔːnəd əsˌ ðeɪ ˈbɒkst əs ɪn
v užšom zmysle slova
in a narrower/strict sense
ɪn ə ˈnærəʊə/strɪkt sεns