uveriť

komu/čomu (come to) believe sb/sth, credit sth, (dôverovať) trust

Nemôžem tomu uveriť.
I can't believe it.
aɪ kɑːnt bɪˈliːv ɪt
Len ťažko/sotva možno uveriť...
It's hard to believe...
ɪts hɑːd tə bɪˈliːv
Takmer by som ti uveril.
You could've fooled me.
juː ˈkʊdəv fuːld miː