urobiť

1(spraviť) do, (zvládnuť ap.) get sth done, (vykonať) perform sth

Urobím, čo budem môcť.
I will do my best.
aɪ wɪl dʊ maɪ bεst
Neurobil som nič zlé!
I didn't do anything wrong!
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ!
Čo s tým urobíme? (s problémom)
What shall we do about it?
wɒt ʃæl wiː dʊ əˈbaʊt ɪt?
Urobil dobre.
He did the right thing.
hɪ dɪd ðə raɪt θɪŋ
To ti urobí dobre.
It will do you good.
ɪt wɪl dʊ juː gʊd
Pozri sa, čo si urobil!
Look what you've done!
lʊk wɒt juːv dʌn!
Urobil si skúšky?
Did you pass the exams?
dɪd juː pɑːs ðiː ɪgˈzæmz?
Neurobil tú skúšku.
He failed the exam.
hɪ feɪld ðiː ɪgˈzæm
Urobil ti niečo? (ublížil ti)
Did he hurt you?
dɪd hɪ hɜːt juː?
Čo som ti urobil?
What did I do to you?, What have I done to you?
wɒt dɪd aɪ dʊ tə juː?ˌ wɒt hæv aɪ dʌn tə juː?
Urobil jej to naschvál.
He did it to spite her.
hɪ dɪd ɪt tə spaɪt hə
Urobil si peknú hlúposť.
You did a stupid thing!
juː dɪd ə ˈstjuːpɪd θɪŋ!
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
dəʊnt pʊt ɒf tɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kən dʊ təˈdeɪ
Kde som urobil chybu?
Where did I go wrong?
wεə dɪd aɪ gəʊ rɒŋ?
Urobili s tým/ním krátky proces.
They made short work of it/him.
ðeɪ meɪd ʃɔːt wɜːk əv ɪt/hɪm

2(čaj, jedlo ap.) make

Urobím niečo na obed.
I'll make some lunch.
aɪl meɪk sʌm lʌntʃ
Urobte miesto.
Make room., Make way.
meɪk ruːmˌ meɪk weɪ
Urobili by ste nám fotku?
Could you take a picture of us?
kʊd juː teɪk ə ˈpɪktʃə əv əs?
Urobil v tom pekný neporiadok.
He made a real mess of it.
hɪ meɪd ə ˈrɪəl mεs əv ɪt
Urobila na nás dobrý dojem.
She impressed us., She made a good impression.
ʃɪ ɪmˈprεst əsˌ ʃɪ meɪd ə gʊd ɪmˈprεʃən
Urobili ho predsedom.
They made him the president., He was made the president.
ðeɪ meɪd hɪm ðə ˈprεzɪdəntˌ hɪ wɒz meɪd ðə ˈprεzɪdənt
Urobili sa mi na nohách pľuzgiere.
I developed blisters on my feet.
aɪ dɪˈvεləpt ˈblɪstəz ɒn maɪ fiːt