uniknúť

komu/pred čím escape sb/sth, (vyviaznuť) get away, (kvapalina, plyn) leak from sth

Vrahovi sa podarilo uniknúť.
The murderer managed to escape.
ðə ˈmɜːdərə ˈmænɪdʒd tə ɪˈskeɪp
Z cisterny uniklo päť ton ropy.
Five tons of oil leaked from the tank.
faɪv tʌnz əv ɔɪl liːkt frɒm ðə tæŋk
Možno vám to uniklo...
It may have escaped your notice...
ɪt meɪ hæv ɪˈskeɪpt jɔː ˈnəʊtɪs
Nič mu neunikne.
He never misses a trick., He keeps his ear to the ground.
hɪ ˈnεvə mɪsɪz ə trɪkˌ hɪ kiːps hɪz ɪə tə ðə graʊnd
Akosi mi unikajú súvislosti.
I don't (quite) follow.
aɪ dəʊnt (kwaɪt) ˈfɒləʊ
Úplne to uniklo pozornosti.
It passed unnoticed.
ɪt pɑːstˌʌnˈnəʊtɪst
Unikla čomu len o vlások.
She had a narrow escape from sth.
ʃɪ hæd ə ˈnærəʊ ɪˈskeɪp
Trestu neuniknú.
They won't go unpunished., They won't get away with it.
ðeɪ wəʊnt gəʊ ʌnˈpʌnɪʃtˌ ðeɪ wəʊnt gεt əˈweɪ wɪθ ɪt