umožniť

čo (komu) enable, (dovoliť) allow (sb to do) sth, make sth possible

Neumožnil mi to.
He didn't let me do it.
hɪ ˈdɪdnt lεt miː dʊ ɪt
To nám umožnilo použiť viac...
It enabled us to use more...
ɪt ɪˈneɪbld əs tə juːz mɔː
Toto nám umožní, aby sme...
This will make it possible for us to...
ðɪs wɪl meɪk ɪt ˈpɒsɪbl fə əs tə
Nebolo nám to umožnené.
We were not allowed to do it.
wiː wɜː nɒt əˈlaʊd tə dʊ ɪt
Firma umožní sťahovanie...
The company will make it possible to download...
ðə ˈkʌmpənɪ wɪl meɪk ɪt ˈpɒsɪbl tə ˈdaʊnˌləʊd