úloha

task, (domáca) homework, (školské zadanie ap.) (school) assignment

Našou úlohou je/Máme za úlohu nájsť...
It's our task to find...
ɪts aʊə tɑːsk tə faɪnd
Dala mi (za) úlohu/Poverila ma úlohou urobiť čo.
She set/assigned me the task of doing sth.
ʃɪ sεt/əˈsaɪnd miː ðə tɑːsk
Splnil som si úlohu.
I have fulfilled my task.
aɪ hæv fʊlˈfɪld maɪ tɑːsk
Je to úloha nad moje sily.
I'm unequal to the task/not up to the task.
aɪm ʌnˈiːkwəl tə ðə tɑːsk/nɒt ʌp tə ðə tɑːsk
Zadala im kopu domácich úloh.
She assigned a lot of homework.
ʃɪ əˈsaɪnd ə lɒt əv ˈhəʊmˌwɜːk
Už si si urobil (domáce) úlohy?
Have you done your homework yet?
hæv juː dʌn jɔː ˈhəʊmˌwɜːk jεt?
Čo bolo na domácu úlohu?
What did we have for homework?
wɒt dɪd wiː hæv fə ˈhəʊmˌwɜːk?