učiť

koho čo teach sb sth, instruct sb in sth, (cvičiť) train

Učí ho písať.
She is teaching him to write.
ʃɪ ɪz ˈtiːtʃɪŋ hɪm tə raɪt
Učili nás to v škole.
We were taught it at school.
wiː wɜː tɔːt ɪt æt skuːl
Učí psa poslušnosti.
He teaches the dog obedience.
hɪ ˈtiːtʃɪz ðə dɒg əˈbiːdɪəns
Učí zemepis.
She teaches geography.
ʃɪ ˈtiːtʃɪz dʒɪˈɒgrəfɪ
Kto ťa učil šoférovať?
Who taught you to drive?
huː tɔːt juː tə draɪv?