tušenie

feeling, (hovor.) hunch, (povedomie) idea

Mal som také tušenie, že...
I had a hunch that...
aɪ hæd ə hʌntʃ ðæt
Nemám najmenšie tušenie.
I haven't the faintest idea., I haven't the slightest idea.
aɪ ˈhævnt ðə ˈfeɪntɪst aɪˈdɪəˌ aɪ ˈhævnt ðə slaɪtɪst aɪˈdɪə
zlé/neblahé tušenie
nasty/sinking feeling, foreboding, premonition
ˈnɑːstɪ/ˈsɪŋkɪŋ ˈfiːlɪŋˌ fɔːˈbəʊdɪŋˌˌprεməˈnɪʃən