trvať

1(istý čas) odkedy dokedy last from sth to sth, (zabrať čas) take, (pretrvávať) remain

Ako dlho trvá let?
How long is the flight?, How long does the flight take?
haʊ lɒŋ ɪz ðə flaɪt?ˌ haʊ lɒŋ dʌz ðə flaɪt teɪk?
Ako dlho to potrvá? (zaberie)
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Trvá to nejaký čas, ale...
It takes (some) time but...
ɪt teɪks (sʌm) taɪm bət
Trvalo to hodinu.
It took one hour.
ɪt tʊk wʌn aʊə
Chvíľu to potrvá.
It will take some time.
ɪt wɪl teɪk sʌm taɪm
Nech ti to dlho netrvá.
Don't be long.
dəʊnt biː lɒŋ
Čo im to tak dlho trvá?
What's taking them so long?
wɒts ˈteɪkɪŋ ðəm səʊ lɒŋ?
Obliekanie jej trvá celú večnosť.
She takes ages to dress.
ʃɪ teɪks eɪdʒɪz tə drεs
Nič netrvá večne.
Nothing lasts forever.
ˈnʌθɪŋ lɑːsts fɔːˈrεvə

2(na svojom ap.) insist on sth, hold out for sth, (vytrvať) persist on (doing) sth

Trváte na tom?
Do you insist?
dʊ juː ɪnˈsɪst?
Trvám na tom.
I (must) insist (on it).
aɪ (mʌst) ɪnˈsɪst (ɒn ɪt)
Pokiaľ na tom trváte...
If you insist...
ɪf juː ɪnˈsɪst
Musím trvať na tom, aby tam išiel.
I must insist on his going there.
aɪ mʌst ɪnˈsɪst ɒn hɪz ˈgəʊɪŋ ðεə
trvať na svojom
be insistent, stick to one's guns, stand one's ground
biː ɪnˈsɪstəntˌ stɪk tə gʌnzˌ stænd graʊnd