termín

date, (posledný) deadline, (na dokončenie ap.) time limit

Musíme dodržať termín/to stihnúť v termíne.
We have to meet the deadline.
wiː hæv tə miːt ðə ˈdεdˌlaɪn
Stihneme to pred termínom.
We'll finish it before/ahead of the deadline.
wiːl ˈfɪnɪʃ ɪt bɪˈfɔː/əˈhεd əv ðə ˈdεdˌlaɪn
Odovzdal som to týždeň po termíne.
I handed it in a week after the deadline.
aɪ hændɪd ɪt ɪn ə wiːk ˈɑːftə ðə ˈdεdˌlaɪn