ťažký

heavy, (náročný) hard, (neľahký) difficult

Nie je to pre teba príliš ťažké? (unesieš to?)
Isn't it too heavy for you?
ˈɪznt ɪt tuː ˈhεvɪ fə juː?
S ním je ťažké vyjsť.
It's hard to get along with him.
ɪts hɑːd tə gεt əˈlɒŋ wɪθ hɪm
To je ťažká otázka.
It's a difficult/tough question.
ɪts ə ˈdɪfɪklt/tʌf ˈkwεstʃən
Má ťažký život.
He has a hard life.
hɪ hæz ə hɑːd laɪf
Sme v ťažkej situácii.
We are in a difficult situation., We are in a tight spot.
wiː ɑː ɪn ə ˈdɪfɪkltˌsɪtjʊˈeɪʃənˌ wiː ɑː ɪn ə taɪt spɒt
Nerob si z toho ťažkú hlavu.
Take it easy., Don't worry about it.
teɪk ɪt ˈiːzɪˌ dəʊnt ˈwʌrɪ əˈbaʊt ɪt
Táto taška je oveľa ťažšia.
This bag is much heavier.
ðɪs bæg ɪz mʌtʃ ˈhεvɪə