ťažkosť

trouble, (trápenie) difficulty, (problém) problem

Bude robiť ťažkosti.
He'll make/cause trouble.
hiːl meɪk/kɔːz ˈtrʌbl
Nechcel som vám spôsobiť ťažkosti.
I didn't mean to cause you trouble.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə kɔːz juː ˈtrʌbl
Majú finančné ťažkosti.
They are in financial difficulties.
ðeɪ ɑː ɪn faɪˈnænʃəl ˈdɪfɪkltɪz
Mám tráviace ťažkosti.
I'm suffering from indigestion.
aɪm ˈsʌfərɪŋ frɒmˌɪndɪˈdʒεstʃən
Zvládol to bez ťažkostí.
He managed it without difficulty.
hɪ ˈmænɪdʒd ɪt wɪˈðaʊt ˈdɪfɪkltɪ
bez (väčších) ťažkostí
without (too much) trouble, without (too much) difficulty
wɪˈðaʊt (tuː mʌtʃ) ˈtrʌblˌ wɪˈðaʊt (tuː mʌtʃ) ˈdɪfɪkltɪ