ťažko

hard(ly), (vážne) seriously, severely

To ťažko. (spochybnenie)
Hardly., Some hope.
ˈhɑːdlɪˌ sʌm həʊp
Ťažko povedať.
(It's) hard to say.
(ɪts) hɑːd tə seɪ
Bol ťažko (z)ranený vo vojne.
He was seriously wounded in the war., He was badly wounded in the war.
hɪ wɒz ˈsɪərɪəslɪ ˈwuːndɪd ɪn ðə wɔːˌ hɪ wɒz ˈbædlɪ ˈwuːndɪd ɪn ðə wɔː
Ťažko pracovala, aby...
She worked hard to...
ʃɪ wɜːkt hɑːd tə
Išlo to dosť ťažko.
It was pretty hard going.
ɪt wɒz ˈprɪtɪ hɑːd ˈgəʊɪŋ
ťažko chorý
seriously/gravely ill
ˈsɪərɪəslɪ/greɪvlɪ ɪl
ťažko dostupný
hard to get (at)
hɑːd tə gεt (æt)
ťažko zarobený/vybojovaný
hard-earned
ˌhɑːdˈɜːnd