štvrť

quarter, (AmE tiež) fourth

Je tri štvrte na desať.
It's a quarter to ten.
ɪts ə ˈkwɔːtə tə tεn
o štvrť hodiny
in a quarter of an hour
ɪn ə ˈkwɔːtə əv ən aʊə
o štvrť na dve
at (a) quarter past one
æt (ə) ˈkwɔːtə pɑːst wʌn
pred štvrť storočím
a quarter of a century ago
ə ˈkwɔːtə əv ə ˈsεntʃərɪ əˈgəʊ