stretnúť (sa)

koho, s kým meet sb, (form.) encounter sb, (hl. zísť sa) meet up with sb

Náhodou som ho stretol.
I met him by chance., I bumped into him.
aɪ mεt hɪm baɪ tʃɑːnsˌ aɪ bʌmpt ˈɪntə hɪm
Stretli sme sa v električke.
We met on the tram.
wiː mεt ɒn ðə træm
Stretneme sa na zastávke.
Meet me at the stop.
miːt miː æt ðə stɒp
Stretla ho osobne. (herca ap.)
She met him in person/the flesh.
ʃɪ mεt hɪm ɪn ˈpɜːsn/ðə flεʃ
Stretol ich rovnaký osud.
They suffered the same fate.
ðeɪ ˈsʌfəd ðə seɪm feɪt
Stretlo nás nešťastie.
We were struck by misfortune.
wiː wɜː strʌk baɪ mɪsˈfɔːtʃən