strčiť, strkať

1(prudko vraziť) do koho/čoho push, shove sb/sth, give sb/sth a shove/push

Strč doňho.
Give him a push.
gɪv hɪm ə pʊʃ
Strčil do mňa!
He pushed me!, He shoved me!
hɪ pʊʃt miː!ˌ hɪ ʃʌvd miː!
Niekto ju strčil zo schodov.
Someone pushed her down the stairs.
ˈsʌmˌwʌn pʊʃt hə daʊn ðə stεəz
Ľudia sa strkali.
People pushed and shoved., People jostled (each other).
ˈpiːpl pʊʃt ænd ʃʌvdˌ ˈpiːpl ˈdʒɒsld (iːtʃ ˈʌðə)

2(dať) čo kam stick, insert, (prudko ap.) shove sth swh

Strč (si) to do vrecka.
Put it in the pocket.
pʊt ɪt ɪn ðə ˈpɒkɪt
Strčím to do zásuvky. (elektrickej)
I'll plug it in.
aɪl plʌg ɪt ɪn
Nestrkaj si ruky do vrecák.
Don't put your hands in your pockets.
dəʊnt pʊt jɔː hændz ɪn jɔː ˈpɒkɪts
Strčil som odkaz pod dvere.
I slipped the note under the door.
aɪ slɪpt ðə nəʊt ˈʌndə ðə dɔː
Strčila kľúč do zámky.
She inserted the key into the keyhole.
ʃɪ ɪnˈsɜːtɪd ðə kiː ˈɪntə ðə ˈkiːˌhəʊl
Všetkých ich strčí do vrecka!
They can't hold a candle to him.
ðeɪ kɑːnt həʊld ə ˈkændl tə hɪm
strkať nos do čoho
poke/stick one's nose into sth
pəʊk/stɪk nəʊz
Nestrkaj do toho nos.
Keep your nose out (of it).
kiːp jɔː nəʊz aʊt (əv ɪt)
Strč si to niekam!
Shove it (up your arse)!, Stick it where the sun don't shine.
ʃʌv ɪt (ʌp jɔː ɑːs)!ˌ stɪk ɪt wεə ðə sʌn dəʊnt ʃaɪn