sťažovať sa

na čo complain about/of sth

Budeme sa sťažovať u vedúceho.
We are going to complain to the manager.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn tə ðə ˈmænɪdʒə
Sťažovali sa na služby.
They complained about the services.
ðeɪ kəmˈpleɪnd əˈbaʊt ðə ˈsɜːvɪsɪz
Sťažuje sa na bolesti hlavy.
She complains of headaches.
ʃɪ kəmˈpleɪnz əv ˈhεdˌeɪks
Nikto sa zatiaľ nesťažoval.
Nobody has complained so far.
ˈnəʊbədɪ hæz kəmˈpleɪnd səʊ fɑː
Nemôžem sa sťažovať.
I can't complain., I have nothing to complain of.
aɪ kɑːnt kəmˈpleɪnˌ aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə kəmˈpleɪn əv
Nesťažuj sa stále.
Stop complaining., Stop being a complainer.
stɒp kəmˈpleɪnɪŋˌ stɒp ˈbiːɪŋ ə kəmˈpleɪnə