spustiť (sa)

1(dole) čo lower, let down

Nespúšťaj ho z očí.
Don't take your eyes off him., Don't let him out of your sight.
dəʊnt teɪk jɔː aɪz ɒf hɪmˌ dəʊnt lεt hɪm aʊt əv jɔː saɪt
Nemohol z nej spustiť oči.
He couldn't take his eyes off her.
hɪ ˈkʊdnt teɪk hɪz aɪz ɒf hə
Nespustili oči z televízie.
They kept their eyes glued to the TV.
ðeɪ kεpt ðεə aɪz ˈgluːd tə ðəˌtiːˈviː

2(uviesť do chodu) čo set off, (aktivovať) activate, (motor) start (up) (výp.)

Môžeš ten program spustiť?
Can you run the program?
kən juː rʌn ðə ˈprəʊgræm?
Nedá sa mi spustiť počítač.
My computer won't start.
maɪ kəmˈpjuːtə wəʊnt stɑːt
Keď niekto otvorí dvere, spustí sa alarm.
If anyone opens the door the alarm is set off.
ɪf ˈεnɪˌwʌn ˈəʊpnz ðə dɔː ðiː əˈlɑːm ɪz sεt ɒf
Spustil sa dážď.
The rain came down., It started to rain.
ðə reɪn keɪm daʊnˌ ɪt stɑːtɪd tə reɪn
Spustil krik/rev.
He kicked up a row/a fuss/dust.
hɪ kɪkt ʌp ə raʊ/ə fʌs/dʌst