sprostosť

stupid/foolish/silly thing, stupidity, (nezmysel) nonsense

Sprostosť!
Rubbish!, Bullshit!, (BrE, slang.) Bollocks!
ˈrʌbɪʃ!ˌ ˈbʊlʃɪt!ˌ ˈbɒləks!
Neurob nejakú sprostosť.
Don't do anything stupid.
dəʊnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ ˈstjuːpɪd
Jeho nový film je úplná sprostosť.
His new movie is total tripe.
hɪz njuː ˈmuːvɪ ɪz ˈtəʊtl traɪp
Netáraj sprostosti!
Don't talk rubbish!
dəʊnt tɔːk ˈrʌbɪʃ!
Nemám peniaze na sprostosti.
I have no money to spare on trifles.
aɪ hæv nəʊ ˈmʌnɪ tə spεə ɒn ˈtraɪflz