správny

right, correct

A správna odpoveď je...
And the correct answer is...
ænd ðə kəˈrεkt ˈɑːnsə ɪz
Nemôžem nájsť to správne slovo.
I can't find the right word.
aɪ kɑːnt faɪnd ðə raɪt wɜːd
Urobil správne rozhodnutie.
He made the right decision.
hɪ meɪd ðə raɪt dɪˈsɪʒən
byť v správnom čase na správnom mieste
be in the right place at the right time
biː ɪn ðə raɪt pleɪs æt ðə raɪt taɪm