správne

right(ly), correct(ly), (náležite) properly

Správne! (správna odpoveď)
Correct!, Right!
kəˈrεkt!ˌ raɪt!
Správne! (presne tak)
Absolutely!
ˌæbsəˈluːtlɪ!
Správne odpovedal na otázku.
He answered the question correctly.
hɪ ˈɑːnsəd ðə ˈkwεstʃən kəˈrεktlɪ