spoznať

1(totožnosť, cestu ap.) koho/čo recognize, (vedieť) know, (identifikovať) identify

Spoznávate ma?
Do you recognize me?
dʊ juː ˈrεkəgˌnaɪz miː?
Hneď som to spoznal.
I knew it right away.
aɪ njuː ɪt raɪt əˈweɪ
Spoznal som ťa po hlase.
I recognized you by your voice.
aɪ ˈrεkəgˌnaɪzd juː baɪ jɔː vɔɪs

2(zoznámiť sa) koho meet sb, make sb's acquaintance

Spoznáš nových ľudí.
You'll meet new people.
juːl miːt njuː ˈpiːpl
Spoznali sme sa na škole.
We met in college.
wiː mεt ɪn ˈkɒlɪdʒ

3(oboznámiť sa) koho/čo get/come to know, (zistiť) čo find out, discover sth

Chcel by som lepšie spoznať mesto.
I'd like to (get to) know the city better.
aɪd laɪk tə (gεt tə) nəʊ ðə ˈsɪtɪ ˈbεtə
Chcem trochu spoznať svet. (cestovať ap.)
I want to see life/the world.
aɪ wɒnt tə siː laɪf/ðə wɜːld