spôsob

way, (štýl) manner, fashion

Je to niečo na spôsob...
It's some sort of..., It's some kind of...
ɪts sʌm sɔːt əvˌ ɪts sʌm kaɪnd əv
Existujú rôzne spôsoby, ako to urobiť.
There are various ways of doing it.
ðεə ɑː ˈvεərɪəs ˈweɪz əv ˈduːɪŋ ɪt
týmto spôsobom
(in) this way
(ɪn) ðɪs weɪ
svojím spôsobom (do istej miery)
in a way
ɪn ə weɪ
nasledujúcim spôsobom
as follows, in the following way
əz ˈfɒləʊzˌ ɪn ðə ˈfɒləʊɪŋ weɪ
rovnakým spôsobom
in the same way/manner/fashion
ɪn ðə seɪm weɪ/ˈmænə/ˈfæʃən
rozkazovací/podmieňovací/oznamovací spôsob
the imperative/conditional/indicative (mood)
ðiː ɪmˈpεrətɪv/kənˈdɪʃənl/ɪnˈdɪkətɪv (muːd)