spomenúť si

1(rozpamätať sa) na koho/čo remember, recall, recollect sb/sth

Skús si spomenúť...
Try to remember...
traɪ tə rɪˈmεmbə
Nemôžem si spomenúť, kedy...
I can't remember when..., I can't recall when...
aɪ kɑːnt rɪˈmεmbə wεnˌ aɪ kɑːnt rɪˈkɔːl wεn

2(prísť na myseľ) na čo think of sth, (myslieť na) spare a thought for sb

Môžeš mať čokoľvek, na čo si spomenieš.
You can have anything you can think of.
juː kən hæv ˈεnɪˌθɪŋ juː kən θɪŋk əv
To si si mal skôr spomenúť.
You should have thought of it sooner.
juː ʃʊd hæv θɔːt əv ɪt ˈsuːnə