spomenúť

koho/čo mention sb/sth, (letmo) touch (up)on sth, (podotknúť) remark on sth

Ako som už spomenul...
As I have mentioned before...
əz aɪ hæv ˈmεnʃənd bɪˈfɔː
Ani to nespomenul.
He didn't even mention it.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn ˈmεnʃən ɪt
Teraz, keď to spomínate...
Now that you mention it...
naʊ ðæt juː ˈmεnʃən ɪt
Ešteže to spomenul.
It was just as well that he mentioned it.
ɪt wɒz dʒʌst əz wεl ðæt hɪ ˈmεnʃənd ɪt