spoliehať sa, spoľahnúť sa

na koho/čo rely, depend on sb/sth, (počítať s) count on sb/sth

Spolieham sa na teba.
I rely on you., I count on you!
aɪ rɪˈlaɪ ɒn juːˌ aɪ kaʊnt ɒn juː!
Spoľahnite sa.
You can rest assured.
juː kən rεst əˈʃʊəd
Môžeš sa spoľahnúť, že sa bude sťažovať.
You can be sure he's going to complain.
juː kən biː ʃʊə hiːz ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn
Na to sa nespoliehaj.
Don't rely on that., Don't count on that.
dəʊnt rɪˈlaɪ ɒn ðætˌ dəʊnt kaʊnt ɒn ðæt
Musia sa spoliehať na jeho pomoc.
They depend on him for help.
ðeɪ dɪˈpεnd ɒn hɪm fə hεlp
Dá sa naňho spoľahnúť?
Can he be relied on?
kən hɪ biː rɪˈlaɪd ɒn?
Nedá sa na ňu spoľahnúť.
She can't be relied on.
ʃɪ kɑːnt biː rɪˈlaɪd ɒn