spojiť

connect sb, (fyzicky) link, (telefónom ap.) koho s kým put sb through to sb

Môžete ma spojiť s...?
Can you put me through to...?
kən juː pʊt miː θruː tə?
Spojím sa s ním.
I'll get in touch with him., I'll contact him.
aɪl gεt ɪn tʌtʃ wɪθ hɪmˌ aɪl ˈkɒntækt hɪm
Cesta spája mesto s pobrežím.
The road links/connects the city with the coast.
ðə rəʊd lɪŋks/kəˈnεkts ðə ˈsɪtɪ wɪθ ðə kəʊst
Ľudia si to spájajú s...
People associate it with...
ˈpiːpl əˈsəʊʃɪˌeɪt ɪt wɪθ
byť spojený s čím
be related to sth, be linked to sth, be connected to sth
biː rɪˈleɪtɪdˌ biː lɪŋktˌ biː kəˈnεktɪd
spojiť sily s kým
join forces with sb
dʒɔɪn fɔːsɪz