splniť

1(uskutočniť) čo fulfil/(AmE) fulfill, (vykonať - rozkaz ap.) carry out

Nesplnil svoj sľub.
He didn't keep/fulfil his promise.
hɪ ˈdɪdnt kiːp/fʊlˈfɪl hɪz ˈprɒmɪs
Splnil som jej želanie.
I fulfilled her wish.
aɪ fʊlˈfɪld hə wɪʃ
Úloha je splnená.
The task is accomplished.
ðə tɑːsk ɪz əˈkɒmplɪʃt

2(požiadavku ap.) čo meet, satisfy sth, (vyhovieť) comply with sth

Nesplnil očakávania.
He didn't live up to expectations., He didn't come up to expectations.
hɪ ˈdɪdnt lɪv ʌp təˌεkspεkˈteɪʃənzˌ hɪ ˈdɪdnt kʌm ʌp təˌεkspεkˈteɪʃənz
Spĺňajú všetky požiadavky na...
They meet all requirements for...
ðeɪ miːt ɔːl rɪˈkwaɪəmənts fə
Splnili svoje záväzky.
They met their obligations., They fulfilled their obligations.
ðeɪ mεt ðεəˌɒblɪˈgeɪʃənzˌ ðeɪ fʊlˈfɪld ðεəˌɒblɪˈgeɪʃənz