snažiť sa

o čo try (hard), make efforts, (systematicky) strive to do sth

Budem sa maximálne snažiť.
I will do my best.
aɪ wɪl dʊ maɪ bεst
Snažím sa ti len pomôcť.
I am just trying to help you.
aɪ əm dʒʌst ˈtraɪɪŋ tə hεlp juː
Toľko som sa snažil pochopiť to.
I tried so hard to understand it.
aɪ traɪd səʊ hɑːd təˌʌndəˈstænd ɪt
Snaž sa! (urobiť to čo najlepšie)
Give it your best!
gɪv ɪt jɔː bεst!
Snaž sa prísť.
Try and come.
traɪ ænd kʌm
Snaží sa zarobiť nejaké peniaze.
She struggles to earn some money.
ʃɪ ˈstrʌglz tə ɜːn sʌm ˈmʌnɪ
Úporne sa snažil nájsť si ďalšiu prácu.
He scrabbled around for job.
hɪ ˈskræbld əˈraʊnd fə dʒɒb