smieť

may, be allowed to

Smiem (ísť)?
May I (go)?
meɪ aɪ (gəʊ)?
Ak smiem...
If I may...
ɪf aɪ meɪ
Smiem prosiť?
May I have this dance?
meɪ aɪ hæv ðɪs dɑːns?
Smieme vojsť?
May we come in?
meɪ wiː kʌm ɪn?
Smie sa to?
Is it allowed?
ɪz ɪt əˈlaʊd?
nesmieť
must not
mʌst nɒt
Nesmieš to nikomu povedať.
You mustn't tell anyone.
juː ˈmʌsnt tεl ˈεnɪˌwʌn
Nesmel som ísť von.
I wasn't allowed to go out.
aɪ ˈwɒznt əˈlaʊd tə gəʊ aʊt
Nikto nesmie vedieť...
No one must know...
nəʊ wʌn mʌst nəʊ
Nikam nesmie. (má zaracha)
He is grounded.
hɪ ɪz ˈgraʊndɪd