slúžiť

1(ako sluha) komu serve sb, (mať službu) be on duty, (bohoslužbu) celebrate

Dnes slúži celý deň.
He is on duty the whole day today.
hɪ ɪz ɒn ˈdjuːtɪ ðə həʊl deɪ təˈdeɪ
Za vojny slúžil v námorníctve.
During the war he served in the navy.
ˈdjʊərɪŋ ðə wɔː hɪ sɜːvd ɪn ðə ˈneɪvɪ
Pápež bude slúžiť omšu.
The pope will celebrate mass.
ðə pəʊp wɪl ˈsεlɪˌbreɪt mæs

2(mať funkciu) ako čo, na čo serve as/for, be used as/for, (fungovať) work (well)

Na čo to slúži?
What does it serve for?
wɒt dʌz ɪt sɜːv fɔː?
Miestnosť slúži ako sklad.
The room serves as a store.
ðə ruːm sɜːvz əz ə stɔː
Starý stroj ešte slúži.
The old machine still works.
ðiː əʊld məˈʃiːn stɪl wɜːks
Pamäť mi už neslúži.
My memory is failing me.
maɪ ˈmεmərɪ ɪz ˈfeɪlɪŋ miː