skončiť (sa)

end, (dokončiť) finish, (byť na konci) be over sb/sth

Ešte sa to neskončilo.
It's not over yet.
ɪts nɒt ˈəʊvə jεt
Kedy sa to skončí?
When will it be over?, When will it stop?
wεn wɪl ɪt biː ˈəʊvə?ˌ wεn wɪl ɪt stɒp?
Keď skončím školu...
After I finish school ...
ˈɑːftə aɪ ˈfɪnɪʃ skuːl
V práci skončil. (odišiel)
He quit his job.
hɪ kwɪt hɪz dʒɒb
Skončilo sa to remízou.
It ended in a draw/tie.
ɪt εndɪd ɪn ə drɔː/taɪ
Skončíš späť vo väzení.
You'll end (up) back in jail.
juːl εnd (ʌp) bæk ɪn dʒeɪl
Skončil si?
Have you finished?, Are you finished?
hæv juː ˈfɪnɪʃt?ˌ ɑː juː ˈfɪnɪʃt?
Skončil som s fajčením.
I quit smoking.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ
S tebou som skončil!
I am finished with you!
aɪ əm ˈfɪnɪʃt wɪθ juː!