sila

force, (hl. fyzická) strength, power

neuveriteľnú silu.
He's incredibly strong.
hiːz ɪnˈkrεdəblɪ strɒŋ
Budem sa snažiť zo všetkých síl.
I'll do/try my best.
aɪl dʊ/traɪ maɪ bεst
Vynaložíme všetky sily...
We'll make every effort to...
wiːl meɪk ˈεvrɪ ˈεfət tə
Vyžaduje si to veľkú silu.
It takes a lot of strength.
ɪt teɪks ə lɒt əv strεŋθ
Pracoval, čo mu sily stačili.
He worked for all he was worth.
hɪ wɜːkt fə ɔːl hɪ wɒz wɜːθ
Šetri si sily.
Save your energy.
seɪv jɔː ˈεnədʒɪ
Udrel ma z celej sily.
He hit me with all his might.
hɪ hɪt miː wɪθ ɔːl hɪz maɪt
Tak to je (teda) sila!
That's (really) something!
ðæts (ˈrɪəlɪ) ˈsʌmθɪŋ!
spoločnými silami
by joint efforts, jointly, collaboratively
baɪ dʒɔɪnt ˈεfətsˌ ˈdʒɔɪntlɪˌ kəˈlæbərətɪvlɪ
pozbierať (všetky svoje) sily
gather one's strength
ˈgæðə strεŋθ
sila vôle
strength of will, willpower
strεŋθ əv wɪlˌ ˈwɪlˌpaʊə