siahať

1(dotýkať sa) na čo touch sth, (hmatať) feel

Musíme siahnuť hlboko do vrecka.
We must dig deep (into our pockets).
wiː mʌst dɪg diːp (ˈɪntə aʊə ˈpɒkɪts)
Darí sa mu (všetko), na čo siahne.
Everything he touches turns to gold., He never puts a foot wrong.
ˈεvrɪˌθɪŋ hɪ tʌtʃɪz tɜːnz tə gəʊldˌ hɪ ˈnεvə pʊts ə fʊt rɒŋ

2(do úrovne) kam reach (as far as) sth, (rozprestierať sa) extend, stretch to sth

Voda mu siahala až po plecia.
Water was reaching to his shoulders.
ˈwɔːtə wɒz riːtʃɪŋ tə hɪz ˈʃəʊldəz
Ich vplyv siaha až...
Their influence extends up...
ðεə ˈɪnflʊəns ɪkˈstεndz ʌp
História tohto domu siaha do 13. storočia.
The history of this house dates back to the 13th century.
ðə ˈhɪstrɪ əv ðɪs haʊs deɪts bæk tə ðə ˈθɜːˈtiːnθ ˈsεntʃərɪ
Nesiahajú mu ani po členky.
They can't hold a candle to him.
ðeɪ kɑːnt həʊld ə ˈkændl tə hɪm