seba

oneself

Dávaj na seba pozor.
Take care (of yourself).
teɪk kεə (əv jɔːˈsεlf)
Nechajte si to pre seba. (nehovorte to iným)
Keep it to yourself/yourselves.
kiːp ɪt tə jɔːˈsεlf/jɔːˈsεlvz
Pozri sa na seba!
Look at yourself.
lʊk æt jɔːˈsεlf
Staraj sa (sám) o seba! (neotravuj)
Mind your own business!
maɪnd jɔː əʊn ˈbɪznɪs!
Vzali/Prijali ma medzi seba.
They accepted me., They let me join in.
ðeɪ əkˈsεptɪd miːˌ ðeɪ lεt miː dʒɔɪn ɪn
Rozhodol sa sám od seba.
He decided of his own accord.
hɪ dɪˈsaɪdɪd əv hɪz əʊn əˈkɔːd
Bol úplne bez seba. (zúril ap.)
He was beside himself.
hɪ wɒz bɪˈsaɪd hɪmˈsεlf
Urobím to u seba (doma).
I'll do it at my place.
aɪl dʊ ɪt æt maɪ pleɪs