schváliť

čo approve, sanction, (úradne povoliť) authorize/ authorise sth

Schválili mi tú žiadosť.
They've approved my request.
ðeɪv əˈpruːvd maɪ rɪˈkwεst
Neschválili mu pôžičku.
They denied his loan (application).
ðeɪ dɪˈnaɪd hɪz ləʊn (ˌæplɪˈkeɪʃən)
Musí to schváliť predseda.
It must be approved by the chairman.
ɪt mʌst biː əˈpruːvd baɪ ðə ˈtʃεəmən
Návrh zákona bol schválený.
The bill was passed., The bill was approved.
ðə bɪl wɒz pɑːstˌ ðə bɪl wɒz əˈpruːvd