schovať

čo pred kým hide sth from sb, conceal sth, (zahrabať pod ostatné) bury sth

Schovaj sa!
(Go) hide!
(gəʊ) haɪd!
Kam si to schoval?
Where did you hide it?
wεə dɪd juː haɪd ɪt?
Schoval som to pred ním.
I've hidden it from him., I hid it from him.
aɪv ˈhɪdn ɪt frɒm hɪmˌ aɪ hɪd ɪt frɒm hɪm
Niekde sa schováva.
He's hiding somewhere.
hiːz ˈhaɪdɪŋ ˈsʌmˌwεə
Uschovajte si bloček. (na reklamáciu ap.)
Keep the receipt., Save the receipt.
kiːp ðə rɪˈsiːtˌ seɪv ðə rɪˈsiːt
schovať čo do vrecka
pocket sth, put sth into one's pocket
ˈpɒkɪtˌ pʊt ˈɪntə ˈpɒkɪt