ruka

hand, (rameno) arm

Ruky hore!
Hands up!
hænz ʌp!
Potrebujem si umyť ruky.
I need to wash my hands.
aɪ niːd tə wɒʃ maɪ hændz
Mám to stále poruke.
I keep it handy.
aɪ kiːp ɪt ˈhændɪ
Zlomil som si ruku.
I've broken my arm.
aɪv ˈbrəʊkən maɪ ɑːm
(Po)daj mi ruku!
Give me your hand!
gɪv miː jɔː hænd!
Z ktorej ruky? (vyber si)
Pick a hand!
pɪk ə hænd!
v dobrých rukách.
They are in good hands.
ðeɪ ɑː ɪn gʊd hændz
Svoj mobil mám vždy poruke.
I always have my cellphone at hand.
aɪ ˈɔːlweɪz hæv maɪ ˈsεlˌfəʊn æt hænd
Majte to vždy poruke.
Keep it always handy.
kiːp ɪt ˈɔːlweɪz ˈhændɪ
Tie peniaze dostal na ruku.
He got paid cash down.
hɪ gɒt peɪd kæʃ daʊn
Je to trochu od ruky.
It is a bit off the beaten track.
ɪt ɪz ə bɪt ɒf ðə ˈbiːtn træk
Ruku na to!
Let's shake on it!, Put it there!
lεts ʃeɪk ɒn ɪt!ˌ pʊt ɪt ðεə!
požiadať koho o ruku
propose to sb, make a proposal to sb
prəˈpəʊzˌ meɪk ə prəˈpəʊzl
podať si ruku s kým
shake hands with sb
ʃeɪk hændz
veštiť komu z ruky
read sb's palm
riːd pɑːm
hodinová/malá ručička
hour/little hand
aʊə/ˈlɪtl hænd
minútová/veľká ručička
minute/big hand
ˈmɪnɪt/bɪg hænd