roztrhnúť

čo tear sth, (a otvoriť) tear/(prudko) rip sth open, (rozpárať) rip

Neroztrhni to!
Don't tear it!
dəʊnt tεə ɪt!
Roztrhol obálku. (otvoril)
He tore the envelope open.
hɪ tɔː ðiː ˈεnvəˌləʊp ˈəʊpn
Roztrhla sa mi taška.
My bag tore.
maɪ bæg tɔː
Roztrhol som si košeľu o klinec.
I've torn my shirt on a nail.
aɪv tɔːn maɪ ʃɜːt ɒn ə neɪl