rozísť sa

s kým break (up)/split up with sb, part, separate

Rozíďte sa!
Disperse!
dɪˈspɜːs!
Rozišli sme sa pred dvoma týždňami.
We broke up two weeks ago.
wiː brəʊk ʌp tuː wiːks əˈgəʊ
Práve sa rozišiel so svojou priateľkou.
He's just broken up with his girlfriend.
hiːz dʒʌst ˈbrəʊkən ʌp wɪθ hɪz ˈgɜːlˌfrεnd
Jej rodičia sa rozišli.
Her parents separated.
hə ˈpεərənts ˈsεpəˌreɪtɪd