rovno

1(hneď) directly, right, square(ly)

Choď rovno domov.
Go straight home.
gəʊ streɪt həʊm
Prečo mi to nemohol povedať rovno?
Why couldn't he tell me straight out?
waɪ ˈkʊdnt hɪ tεl miː streɪt aʊt?
Tak to už môžeš rovno zahodiť.
You might (just) as well throw it away.
juː maɪt (dʒʌst) əz wεl θrəʊ ɪt əˈweɪ
rovno uprostred
right in the middle
raɪt ɪn ðə ˈmɪdl

2(priamo) straight (ahead)/on, (vzpriamene) upright

Seď rovno!
Sit upright!
sɪt ˈʌpˌraɪt!
Choďte stále rovno...
Go straight (ahead)..., Keep straight on...
gəʊ streɪt (əˈhεd)ˌ kiːp streɪt ɒn
Visí ten obraz rovno?
Is the picture straight?
ɪz ðə ˈpɪktʃə streɪt?