robiť

do, (pracovať) work, (vytvárať, vyrábať ap.) make

Čo (tu) robíš?
What are you doing (here)?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ (hɪə)?
Čo budem/mám robiť?
What shall/should I do?
wɒt ʃæl/ʃʊd aɪ dʊ?
Nerobte to!
Don't do it!
dəʊnt dʊ ɪt!
Nedá sa nič robiť.
It can't be helped., Nothing can be done.
ɪt kɑːnt biː hεlptˌ ˈnʌθɪŋ kən biː dʌn
Robím na tom.
I'm working on it., I'm on it.
aɪm ˈwɜːkɪŋ ɒn ɪtˌ aɪm ɒn ɪt
Robím, čo môžem.
I'm doing my best., I do what I can.
aɪm ˈduːɪŋ maɪ bεstˌ aɪ dʊ wɒt aɪ kən
Robíš chybu.
You are making a mistake.
juː ɑː ˈmeɪkɪŋ ə mɪˈsteɪk
Robíš nejaké športy?
Do you do any sports?
dʊ juː dʊ ˈεnɪ spɔːts?
Robíš mi starosti.
I worry about you., I'm worried about you.
aɪ ˈwʌrɪ əˈbaʊt juːˌ aɪm ˈwʌrɪd əˈbaʊt juː
Robí mi to radosť.
It gives me pleasure.
ɪt gɪvz miː ˈplεʒə
Rob, ako uznáš za vhodné.
Do as you see fit., Do as you think fit.
dʊ əz juː siː fɪtˌ dʊ əz juː θɪŋk fɪt
Rob, čo hovorím.
Do what/as I tell you.
dʊ wɒt/əz aɪ tεl juː
Rob si, čo chceš.
Do what you like., Do whatever you want.
dʊ wɒt juː laɪkˌ dʊ wɒtˈεvə juː wɒnt
Ako sa to robí?
How is it done?
haʊ ɪz ɪt dʌn?
To sa nerobí!
It's not right., It's a bad thing to do.
ɪts nɒt raɪtˌ ɪts ə bæd θɪŋ tə dʊ
Tu nemáš čo robiť! (hľadať)
You have no business here.
juː hæv nəʊ ˈbɪznɪs hɪə
Nerobte hluk.
Don't make noise.
dəʊnt meɪk nɔɪz
Alkohol mi nerobí dobre.
Alcohol doesn't agree with me.
ˈælkəˌhɒl ˈdʌznt əˈgriː wɪθ miː
Nerob si (s tým) starosti.
Don't worry (about it).
dəʊnt ˈwʌrɪ (əˈbaʊt ɪt)
Nič si z toho nerob.
Take it easy.
teɪk ɪt ˈiːzɪ
Robíš si zo mňa psinu?
Are you kidding?
ɑː juː kɪdɪŋ?
Robil sa, akože...
He pretended..., He made as if...
hɪ prɪˈtεndɪdˌ hɪ meɪd əz ɪf
Budeš mi robiť spoločnosť?
Will you keep me company?
wɪl juː kiːp miː ˈkʌmpənɪ?
Nerob unáhlené závery!
Don't jump to conclusions!
dəʊnt dʒʌmp tə kənˈkluːʒənz!
Čo rád robíš?
What do you enjoy doing?, What do you like to do?
wɒt dʊ juː ɪnˈdʒɔɪ ˈduːɪŋ?ˌ wɒt dʊ juː laɪk tə dʊ?
Nerob z toho takú vedu!
Don't make a big deal out of it!
dəʊnt meɪk ə bɪg diːl aʊt əv ɪt!
Robí zo seba hlupáka. (nechápavého)
He plays stupid.
hɪ pleɪz ˈstjuːpɪd