prvýkrát

for the first time, first

To nebolo prvýkrát, čo...
That wasn't the first time that...
ðæt ˈwɒznt ðə fɜːst taɪm ðæt
Kde si ju videl prvýkrát?
Where did you see her first?
wεə dɪd juː siː hə fɜːst?
Ste tu prvýkrát?
Are you here for the first time?, Is this your first time here?
ɑː juː hɪə fə ðə fɜːst taɪm?ˌ ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?
úplne prvýkrát
for the very first time
fɔː ðə ˈvεrɪ fɜːst taɪm