proti

against, (v rozpore s) contrary to, (oproti) opposite

Nič proti tebe nemám.
I have nothing against you.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ əˈgεnst juː
Spolčili sa proti mne.
They ganged up on me.
ðeɪ gæŋd ʌp ɒn miː
Všetko sa to obrátilo proti nemu.
It all backfired on him.
ɪt ɔːlˌbækˈfaɪəd ɒn hɪm
Nič proti (tebe), ale myslím...
No disrespect (to you), but I think...
nəʊˌdɪsrɪˈspεkt (tə juː)ˌ bət aɪ θɪŋk
Je to proti pravidlám.
It is against the rules.
ɪt ɪz əˈgεnst ðə ruːlz
Som zásadne proti...
I'm strongly opposed to...
aɪm ˈstrɒŋlɪ əˈpəʊzd tə
Nebol by som proti.
I wouldn't object to that.
aɪ ˈwʊdnt əbˈdʒεkt tə ðæt
Potrebujem nejaké lieky proti bolesti.
I need some painkillers.
aɪ niːd sʌm ˈpeɪnˌkɪləz
Anglicko bude hrať proti Španielsku.
England will play Spain.
ˈɪŋglənd wɪl pleɪ speɪn
proti smeru (pohybu) hodinových ručičiek
counterclockwise, anticlockwise
ˌkaʊntəˈklɒkˌwaɪzˌˌæntɪˈklɒkˌwaɪz
proti prúdu
upstream
ˈʌpˈstriːm