prosím

please, (pri odovzávaní) here you are/go, (len do toho) go ahead

Prosím? (nerozumel som)
I beg your pardon., Pardon (me)?, (AmE) Excuse me?
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdnˌ ˈpɑːdn (miː)?ˌ ɪkˈskjuːz miː?
Prosím. (nemáš za čo)
You're welcome., Don't mention it., No problem., Not at all.
jʊə ˈwεlkəmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ nəʊ ˈprɒbləmˌ nɒt æt ɔːl
Prosím! (do telefónu)
Hello!
hεˈləʊ!
Pomohol by si mi, prosím ťa?
Would you help me, please?
wʊd juː hεlp miːˌ pliːz?
Môžem si vziať? – Prosím!
May I have one? – Go ahead.
meɪ aɪ hæv wʌn? - gəʊ əˈhεd
Môžem sa ťa niečo opýtať? – Prosím.
May I ask you something? – Go ahead.
meɪ aɪ ɑːsk juː ˈsʌmθɪŋ? - gəʊ əˈhεd
Ale prosím ťa. (neverím)
Come on!, Come along (now).
kʌm ɒn!ˌ kʌm əˈlɒŋ (naʊ)
Prosím, ponúknite sa.
Please help yourself.
pliːz hεlp jɔːˈsεlf
No prosím. (tak vidíte)
There you go., Here you are.
ðεə juː gəʊˌ hɪə juː ɑː
Pripútajte sa, prosím!
Fasten your seatbelts please!
ˈfɑːsn jɔː ˈsiːtˌbεlts pliːz!
Poďte, prosím, za mnou.
Please follow me.
pliːz ˈfɒləʊ miː
Prosím ťa! (nevrav)
You don't say!
juː dəʊnt seɪ!