privítať

koho welcome sb, give sb a welcome, (pozdravom) greet sb

Dovoľte mi, aby som vás privítal...
Let me welcome you to/in...
lεt miː ˈwεlkəm juː tə/ɪn
Milo nás privítali.
They welcomed us kindly.
ðeɪ ˈwεlkəmd əs ˈkaɪndlɪ
Choď ich privítať.
Go say hello to them., Go greet them.
gəʊ seɪ hεˈləʊ tə ðəmˌ gəʊ griːt ðəm
Privítali by sme vaše názory.
We would welcome your views.
wiː wʊd ˈwεlkəm jɔː vjuːz