priviesť

1(doviesť) koho bring (along), (zohnať) get, fetch sb

Priviedol som kamaráta.
I have brought a friend.
aɪ hæv brɔːt ə frεnd
Priviedol ju so sebou.
He brought her with him.
hɪ brɔːt hə wɪθ hɪm
Hneď ho privediem.
I'll get him (here) immediately.
aɪl gεt hɪm (hɪə) ɪˈmiːdɪətlɪ
Čo vás sem privádza?
What's bringing you here?
wɒts brɪŋɪŋ juː hɪə?

2(uviesť do stavu) get, (urobiť akým) make, land sb swh

To ho priviedlo na myšlienku/nápad...
It gave him the idea of...
ɪt geɪv hɪm ðiː aɪˈdɪə əv
Priviedli ho k vedomiu/sebe.
They brought him round/to.
ðeɪ brɔːt hɪm raʊnd/tə
Priviedol firmu do bankrotu.
He bankrupted the company.
hɪ ˈbæŋkrʌptɪd ðə ˈkʌmpənɪ
Priviedli ho k tenisu.
They started him off playing tennis.
ðeɪ stɑːtɪd hɪm ɒf pleɪŋ ˈtεnɪs
Čo ho k tomu priviedlo?
What made him do it?
wɒt meɪd hɪm dʊ ɪt?
Privádzate ma do rozpakov!
You are embarrassing me!
juː ɑː ɪmˈbærəsɪŋ miː!
Ten ma privedie do hrobu!
He will be the death of me!
hɪ wɪl biː ðə dεθ əv miː!